Monthly Archives: august 2016

PENTRU SUSȚINEREA STATUTULUI PERSONALULUI FEROVIAR CE SE AFLĂ ÎN SENAT SPRE APROBARE, ORGANIZAȚIILE SINDICALE FNFM/C, FNDF, AFTF ȘI ANSF VOR HOTĂRÎ ÎMPREUNĂ DACĂ VOR ORGANIZA SAU NU, UN MITING ÎN 27.09.2016 SAU ÎN ALTĂ DATĂ…

La şedinţa Consiliului Naţional al ANSF din luna august 2016, membrii consiliului au solicitat printr-o adresă care va fi înaintată preşedinţii celorlalte Federaţii reprezentative, să organizeze împreună cu ANSF desfăşurarea unui miting de protest la Bucureşti în data de 27.09.2016 la care să participe cât mai mulţi salariaţi feroviari pentru a-şi exprima protestul faţă de:

  • tergiversarea adoptării legii privind Statutul Feroviarului;
  • degradarea condiţiilor de muncă a salariaţilor feroviari;
  • subfinanţarea permanentă a sistemului feroviar…

Vezi aici adresa înaintată….

 

Hotărârea nr. 566/2016 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1611/2009

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din :

Art. I.

În anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. TESTELE LINGVISTICE

1. Mecanicii care trebuie să comunice cu administratorul de infrastructură cu privire la probleme esenţiale de siguranţă trebuie să aibă cunoştinţe lingvistice în cel puţin una dintre limbile stabilite de administratorul de infrastructură respectiv. Cunoştinţele lingvistice trebuie să le permită acestora să comunice activ şi eficient în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă. Aceştia trebuie să fie capabili să utilizeze mesajele şi metoda de comunicare precizate în STI «Exploatarea şi gestionarea traficului».

2. Pentru a răspunde cerinţelor prevăzute la pct. 1, mecanicii trebuie să fie capabili să înţeleagă, atât la nivel de ascultare, cât şi de citit, şi să comunice, atât verbal, cât şi în scris, conform nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi – CEFR, stabilit de Consiliul Europei.

3. În cazul secţiunilor dintre frontiere şi în cazul staţiilor situate în apropierea graniţelor şi desemnate pentru operaţiuni transfrontaliere, mecanicii trenurilor exploatate de un operator de transport feroviar pot fi scutiţi de administratorul de infrastructură de la cerinţele prevăzute la pct. 2, cu condiţia ca procedura de mai jos să fie aplicată:

a) operatorul de transport feroviar solicită o derogare de la administratorul de infrastructură pentru mecanicii în cauză. Pentru a garanta tratamentul echitabil şi egal al candidaţilor, administratorul de infrastructură aplică aceeaşi procedură de evaluare în cazul fiecărei cereri de acordare a derogării depuse, această procedură făcând parte din documentul de referinţă al reţelei;

b) administratorul de infrastructură acordă o derogare în cazul în care operatorul de transport feroviar poate dovedi că a luat suficiente măsuri pentru a asigura comunicarea între mecanicii implicaţi şi personalul administratorului de infrastructură în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă, astfel cum se prevede la pct. 1;

c) operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură se asigură că personalul în cauză cunoaşte aceste reguli şi proceduri şi că beneficiază de o formare corespunzătoare prin intermediul sistemelor lor de management al siguranţei.

Art. II.

Se consideră că deţin permise conforme cu cerinţele prezentei hotărâri mecanicii de locomotivă care şi-au obţinut permisul în România, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, cu modificările ulterioare, precum şi cei care şi-au obţinut permisul în alte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile actelor interne de transpunere a Directivei 2007/59/CE din statul membru unde a fost obţinut permisul, modificată prin Directiva 2014/82/UE a Comisiei din 24 iunie 2014, până la data de 1 iulie 2016 şi în perioada până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei (UE) 2016/882 a Comisiei din 1 iunie 2016 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele lingvistice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 146 din 3 iunie 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

Bucureşti, 10 august 2016.
 În vigoare de la 16.08.2016

Câte semnale de alarmă trebuie să mai tragă ANSF și FSTFR?

Câte locomotive mai trebuie să ardă pentru ca Ministerul Transporturilor, Guvernul României, Parlamentul României, toți factorii decidenți din România să ia măsuri pentru finanțarea corectă a transportului feroviar de călători, astfel că trebuie urgentată repararea parcului de material rulant motor, sau de ce nu  achiziționarea de material rulant nou performant? Asa cum am arătat și în articolele precedente, starea actuală a parcului de material rulant activ (locomotive, automotoare, rame electrice) din țara noastră este dezastruoasă și pune în pericol siguranța călătorilor, material rulant care este învechit și cu Reviziile Mari neefectuate conform programărilor (tip RR, RK) scadente de până la 7 ani,  astfel că în ultima perioadă sunt foarte multe defectări a materialului rulant și ce este cel mai grav, e că tot mai multe locomotive iau foc tocmai datorită lipsei gestionarii acestor responsabilități.

În concluzie ANSF dorește să mai tragă încă un semnal de alarmă, astfel că în condițiile în care nu se va face o schimbare urgentă a acestei situații, se va ajunge până la data de 30.09.2016 la o situație de criză în asigurarea prestației cu parcul de material rulant motor al SNTFC CFR Călători, ceea ce va duce la anularea unor trenuri de călători, neasigurarea prestației parchetului minim social, respectiv neacordarea parțială a comensației care și așa nu este suficientă, reală și acordată la timp.

Am atașat ulterior ultimele două acte transmise către toți factorii decidenți din România…vedeți aici  Act ANSF și Act FSTFR